Kogo dotyczy JPK?

JPK będzie obowiązkiem powszechnym i docelowo będzie obejmował wszystkie przedsiębiorstwa dokonujące transakcji na terytorium Polski, a także jednostki niebędące przedsiębiorcami (nie prowadzące działalności gospodarczej), takie jak: stowarzyszenia, spółdzielnie, czy gminy.

Docelowo nie będzie miał znaczenia zarówno rozmiar prowadzonego biznesu, rodzaj realizowanych transakcji, czy rodzaj zobowiązań podatkowych, które dotyczą danego podmiotu. Liczyć się będzie fakt, że taki podmiot prowadzi księgi i ewidencje w formie elektronicznej i jest podatnikiem, tj. podlega przepisom Ordynacji Podatkowej.

Na dziś dzień (tj. począwszy od lipca 2016 roku), obowiązek ten dotyczy tylko tzw. dużych przedsiębiorców oraz jednostki niebędące przedsiębiorstwami, ale spełniające kryteria numeryczne stawiane dużym przedsiębiorcom.

Warto również zauważyć, że obowiązkowi JPK podlegają również podmioty niezarejestrowane w Polsce, jako przedsiębiorcy lub inne podmioty wymienione powyżej, ale prowadzące w Polsce działalność i rozliczające w Polsce podatki (np. VAT). Przy czym moment, w którym taki podatnik podlegać będzie obowiązkowi JPK jest określony w oparciu o definicje z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a limity powołane w tej ustawie odnosi się do całego przedsiębiorstwa, a nie tylko wyników osiąganych na terytorium Polski.

O tym, kto jest dużym przedsiębiorcą przeczytacie tutaj.