Jaki zestaw danych prezentować w JPK_KR?

JPK_KR to struktura, w której podatnik prezentuje swoje księgi rachunkowe (nie podatkowe). Z zasady podatnik powinien w JPK_KR zaprezentować dane o Zestawieniu Obrotów i Sald, Dzienniku księgowym oraz Zapisach księgowych.

Nie jest jasne (MF nabrało wody w usta), co tak naprawdę powinno się raportować w ramach struktury JPK_KR. Spróbujmy zatem to wywnioskować odwołując się do przepisów.  Zgodnie z definicją ksiąg rachunkowych z ustawy o rachunkowości (art. 13) , na księgi rachunkowe składają się:

1) dziennik;

2) księga główna;

3) księgi pomocnicze;

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Na pierwszy rzut oka już widać, że definicja sobie, a układ JPK_KR sobie.

Czy zatem w sekcji ZOiS powinniśmy ujmować tylko księgę główną, czy również księgi pomocnicze (np. księgę zobowiązań i księgę należności)? Czy dziennik, to z księgi głównej, czy również dzienniki z ksiąg pomocniczych – większość systemów finansowo-księgowych zawiera kilka dzienników? Zapisy księgowe – czy mają dotyczyć tylko zapisów księgowych na kontach księgowych, czy też np. na kontach dostawców / odbiorców? A co ze środkami trwałymi?

MF uchyla się od odpowiedzi na te pytania i nie ma oficjalnych objaśnień do tej sekcji, stąd możemy operować jedynie na tym, co już ukształtowała praktyka rynkowa. Największe firmy, które już od kilku miesięcy są zobligowane do posiadania możliwości generowania struktury JPK_KR same musiały znaleźć rozwiązanie. Z tego co mogę zaobserwować, to:

Większość firm ujmuje w ZOiS i wszystkich innych częściach JPK_KR jedynie dane z księgi głównej i pomija kwestie kont i zapisów z ksiąg pomocniczych, takich jak księgi dostawców / odbiorców czy księgi środków trwałych. Argumentuje to tym, że jeżeli plik ma mieć sens, to nie można transakcji pokazywać tam dwukrotnie, np. księgowanie faktury na koncie dostawcy od razu znajduje odzwierciedlenie na koncie zbiorczym zobowiązań. Założenie nowego konta środka trwałego powoduje ruch na koncie zbiorczym wartości początkowej, itd.

Trudno się z tym nie zgodzić.

Po pierwsze prezentowanie danych i z księgi głównej i z ksiąg pomocniczych byłoby dublowaniem danych.

Po drugie prezentacja np. sald kont dostawców / odbiorców wymagałaby jednoczesnej prezentacji zasad agregacji kont z ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej – w przeciwnym wypadku byłyby to dane zupełnie sobie nieodpowiadające i niemożliwe do uzgodnienia bez specjalistycznej wiedzy i to związanej z konkretnym przedsiębiorstwem.

Po trzecie trudno byłoby przeprowadzić uzgodnienie trzech sekcji JPK_KR.

Wreszcie po czwarte, sama budowa JPK_KR nie zakłada wprowadzania tam kilku Zestawień Obrotów i Sald, kilku dzienników czy kilku zestawów zapisów księgowych. Teoretycznie da się to zrobić i technicznie struktura nie zgłosi błędu (testowaliśmy to), ale taka czynności będzie naciąganiem. Gdyby MF przewidywało np. możliwość wgrywania kilku dzienników, mogłoby przecież wprowadzić dedykowane sekcje struktury dla każdego z dzienników z osobna, a tak nie jest. Podsumowując, wydaje się, że w JPK_KR powinny znaleźć się dane z Księgi Głównej.