Kim jest duży przedsiębiorca

Trzeba przyznać, że oparcie porządku wprowadzenia JPK na kategoriach przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadziło sporo zamieszania i w pewnym momencie, chyba nawet Ministerstwo Finansów nie wiedziało, kto jest tzw. dużym przedsiębiorcą.

Kategoria dużego przedsiębiorstwa bowiem nie istnieje wprost w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Definicję tę należy pośrednio wyprowadzić z istniejącej definicji średniego przedsiębiorcy w art. 106 w tejże ustawie (dla ułatwienia, tu znajdziecie ustawę).

Mianowicie, średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dużym przedsiębiorcą jest zatem ten, kto nie spełnia tej definicji i jednocześnie nie jest małym lub mikro-przedsiębiorcą – w praktyce jest większy niż średni przedsiębiorca. Oznacza to zatem, iż dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniał powyżej 250 pracowników lub
  • osiągnął łącznie przychody przekraczającej 50 mln EUR i jednocześnie jego aktywa na koniec roku obrotowego przekroczyły 43 mln EUR.

Dużym przedsiębiorcą jest również ten, kto w jednym z dwóch lat spełnił warunek zatrudnienia, ale nie spełnił drugiego warunku (łącznie) a w drugim z lat spełnił warunki finansowe (łącznie), ale jego zatrudnienie było niższe.

Uwaga, co ważne, powyższe limity ustala się na poziomie konkretnego przedsiębiorcy (lub innego podmiotu), czyli podatnika (w uproszczeniu można powiedzieć, że na konkretny nr NIP). W tym przypadku nie chodzi o zakwalifikowanie całej grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca, tak jak dotyczy to np. zasad przyznawanie pomocy publicznej, dotacji, itp.

Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, rozumie się średnioroczne zatrudnienie (niepełne etaty liczy się częściach ułamkowych). Jednocześnie, wartości wyrażone w EUR przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku obrotowego.

Szczegółowe kalendarium wprowadzenia JPK znajduje się tutaj, a ważne daty dla dużych przedsiębiorców tutaj.